Všeobecné obchodní podmínky

I.

Všeobecná ustanovení 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) závazně upravují práva a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavřené mezi společností KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o., IČ: 257 80 387, se sídlem Modletice 76, PSČ: 251 70, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69589, jako prodávajícím či dodavatelem na straně jedné (dále jen „Prodávající“) a třetí osobou jako kupujícím či odběratelem na straně druhé (dále jen „Kupující“).

2. Prodávající a Kupující mohou být pro účely Obchodních podmínek označováni společně jako smluvní strany nebo kterýkoli z nich jako smluvní strana (dále jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“).

3. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé Kupní smlouvy, jež na ně odkazuje, a to ve znění, které je aktuálně účinné v den, kdy Kupující objedná dodávku zboží ve smyslu čl. II., odst. 4 Obchodních podmínek.

4. Odchylná ujednání od těchto Obchodních podmínek dohodnutá v Kupní smlouvě mají přednost před Obchodními podmínkami. Práva a povinnosti Smluvních stran, která nejsou v Kupní smlouvě výslovně upravena, se řídí těmito Obchodními podmínkami.

 

II.

Kupní smlouva a její uzavření

1. Kupující poptává u Prodávajícího dodávku zboží a s ní případně spojených služeb především zpravidla emailem či telefonicky. Podklady k takovéto poptávce přiložené (jako jsou výkresy, vyobrazení, údaje atd.) jsou považovány pouze za přibližné, pokud je Prodávající neoznačí výslovně za závazné nebo za vzorek.

2. Kupující je povinen upozornit Prodávajícího nejpozději ve své poptávce v případě, že zboží

a. má být určeno pro vývoz; nebo

b. má být užito k jiným účelům, než ke kterým je vhodné v běžně dodávané kvalitě; nebo že

c. bude přepravováno či skladováno v nikoliv běžných podmínkách (tj. zejména námořní přeprava, skladování v přístavu, apod.).

3. Nevyplývá-li z okolností případu jinak, zpracuje Prodávající na základě poptávky Kupujícího nezávaznou a orientační nabídku (dále jen „Nabídka“), ve které shrne podmínky, za kterých je připraven v daném čase plnit v souladu s poptávkou. Smluvní strany potvrzují, že Nabídka není nabídkou k uzavření Kupní smlouvy a jde tak čistě o informativní dokument pro Kupujícího.

4. Objedná-li Kupující dodávku zboží v souladu s Nabídkou, Prodávající zváží, zdali objednávku Kupujícího akceptuje. Pokud ano, vystaví Prodávající listinu s názvem „Potvrzení objednávky“ (dále jen „Potvrzení“), kterou odešle Kupujícímu. Potvrzení se považuje za akceptaci objednávky Kupujícího a Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující obdrží od Prodávajícího Potvrzení; to neplatí, jde-li o situaci popsanou v odst. 5 toto článku. Potvrzení obsahuje shrnutí podmínek uzavřené Kupní smlouvy, zejména pak vymezení množství poptávaného zboží, jeho jednotkovou a celkovou cenu, jakož i některé dodací podmínky. Nedílnou součástí obsahu Potvrzení jsou tyto Obchodní podmínky, a to prostřednictvím odkazu na jejich aktuálně účinné znění publikované v souladu s čl. XIII., odst. 1 Obchodních podmínek.

5. Jakékoliv podstatné dodatky nebo odchylky od objednávky Kupujícího uvedené v Potvrzení se považují za nový návrh na uzavření Kupní smlouvy. Nesouhlasí-li Kupující s takovými dodatky nebo odchylkami, je povinen dát Prodávajícímu bezodkladně jasně najevo, že nesouhlasí s  podmínkami uvedenými v Potvrzení. Pokud tak bezodkladně neučiní, je Kupní smlouva uzavřena za podmínek uvedených v tomto Potvrzení, a to následující pracovní den potom, co Kupující obdrží od Prodávajícího Potvrzení obsahující podstatné dodatky nebo odchylky od objednávky Kupujícího.

6. Kupující je povinen nejpozději při objednání dodávky zboží oznámit Prodávajícímu, kdo je za něj oprávněn převzít dodávané zboží. Pokud tak neučiní, souhlasí s tím, aby jej převzala osoba, která za něj objednala dodávku zboží, jinak osoba, která se Prodávajícímu prokáže písemnou plnou mocí, jež ji opravňuje zboží převzít. V případě, že zboží hodlá převzít za Kupujícího jiná osoba než některá z výše uvedených, je Prodávající oprávněn ji zboží dodat za předpokladu, že mu tato osoba předá Potvrzení s písemnou akceptací Kupujícího (tj. s podpisem osoby oprávněné jednat za Kupujícího a s otiskem razítka Kupujícího). Prodávající je oprávněn před dodáním zboží požadovat, aby se mu osoba, jež jej za Kupujícího přebírá, prokázala platným průkazem totožnosti (občanským průkazem, případně cestovním pasem), a je oprávněn si z něj opsat potřebná identifikační data. Prodávající je oprávněn pozastavit dodání zboží v případě, že má pochybnosti ohledně zmocnění či identity osoby, jež jej za Kupujícího přebírá, či v případě, že se mu tato osoba neprokáže platným průkazem totožnosti nebo odmítne-li, aby si z něj opsal potřebná identifikační data; v takovém případě není Prodávající v prodlení s dodáním zboží.

7. Smluvní strany prohlašují, že mimo ta ujednání, která jsou výslovně uvedena v textu Kupní smlouvy, mezi sebou neujednaly ústně ani jinou formou zejména: právo koupě na zkoušku ani jakékoli výhrady či podmínky připouštějící změnu nebo zánik sjednaných práv a povinností nebo jakákoli jiná vedlejší ujednání (např. ujednání o smluvní pokutě). Jakákoli vedlejší ujednání a/nebo dodatky ke Kupní smlouvě mezi Smluvními stranami budou sjednány písemně, jinak nejsou ani platné, ani účinné.

 

III.

Základní práva a povinnosti

1. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu dodá zboží za podmínek dle Kupní smlouvy, ve stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi smluvenými v Kupní smlouvě, jinak obvyklými pro daný druh zboží. Kupující se zavazuje řádně uhradit za zboží sjednanou kupní cenu a převzít jej.

2. Prodávající je oprávněn dodat zboží Kupujícímu v množstevní toleranci plus nebo mínus 20% a Kupující je povinen zboží v této množstevní toleranci převzít a uhradit Prodávajícímu celkovou kupní cenu odpovídající skutečně dodanému množství spočtenou za použití jednotkové kupní ceny dohodnuté v Kupní smlouvě. Dodání zboží v této toleranci se nepovažuje za vadné plnění.

 

IV.

Místo a termín dodání, přechod nebezpečí škody na zboží

1. Není-li v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, považuje se za místo dodání zboží sídlo nebo provozovna Prodávajícího uvedená v Potvrzení. V takovém případě splní Prodávající povinnost dodat Kupujícímu zboží tím, že mu umožní se zbožím v místě a termínu dodání nakládat.

2. Vyplývá-li z Kupní smlouvy, že Prodávající zajistí dovoz zboží na sjednané místo dodání, je povinen tak učinit prostřednictvím dopravce, jehož za tímto účelem zajistí.

3. Vyplývá-li z Kupní smlouvy, že Kupující zajistí odvoz zboží od Prodávajícího, je povinen tak učinit prostřednictvím dopravce, jehož za tímto účelem zajistí.

4. V případě uvedeném v odst. 2 tohoto článku splní Prodávající povinnost dodat zboží Kupujícímu tím, že zajistí jeho dovoz v termínu dodání na sjednané místo dodání. V případě uvedeném v odst. 3 tohoto článku splní Prodávající povinnost dodat zboží Kupujícímu tím, že jej v termínu dodání odevzdá dopravci.

5. Kupující je povinen zajistit při dodání zboží přítomnost osoby uvedené v čl. II., odst. 6 Obchodních podmínek. Kupující současně zajistí, že tato osoba prokáže Prodávajícímu na vyzvání svou totožnost a oprávnění zastupovat Kupujícího.

6. O dodání zboží sepíše Prodávající se zástupcem Kupujícího přebírajícím zboží dodací list. Obě Smluvní strany potvrdí správnost údajů obsažených v dodacím listu svými podpisy. Každá Smluvní strana obdrží jedno originální vyhotovení tohoto dodacího listu.

7. Prodávající je v prodlení s dodáním zboží pouze v případě, pokud je v prodlení s jeho odevzdáním Kupujícímu, případně dopravci. Prodávající neodpovídá za prodlení dopravce, jemuž Prodávající odevzdá zboží k přepravě. Prodávající není v prodlení s dodáním zboží ani v případě, nemůže-li plnit z důvodů na straně Kupujícího nebo z důvodů na straně svého subdodavatele.

8. Pokud Kupující nepřevezme řádně a včas zboží (a ani nezajistí jeho převzetí dopravcem), je Prodávající oprávněn:

a. odstoupit od Kupní smlouvy a po předchozím upozornění zboží prodat vhodným způsobem na účet Kupujícího, je-li již v jeho vlastnictví; nebo

b. nechat zboží uskladnit na nebezpečí a náklady Kupujícího ve svém vlastním skladu nebo ve skladu provozovaném jiným podnikatelem.

Prodávající má dále právo vůči Kupujícímu na náhradu újmy na jmění (zejména v podobě vícenákladů) i nemajetkové újmy, která mu nepřevzetím zboží vznikne, jakož i na zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 % z celkové kupní ceny nepřevzatého zboží.

9. Není-li v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, přechází nebezpečí škody na věci na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající splní povinnost mu zboží dodat, a to bez ohledu na to, zdali Kupující zboží skutečně převzal či zajistil jeho převzetí dopravcem. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Kupní cenu.

10. Kupující je povinen při dispozici se zbožím, včetně manipulace, uskladnění, přepravy a zabezpečení, vynaložit odbornou péči a zabezpečit, aby zboží nebylo do doby, než na Kupujícího přejde nebezpečí škody na něm, vystaveno negativním vlivům, jež by mohly nepříznivě ovlivnit kvalitu nebo vlastnosti zboží.

11. Částečné dodávky zboží jsou přípustné a Kupující je povinen je převzít.

 

 V.

Kupní cena a platební podmínky

1. Jednotková kupní cena dohodnutá v Kupní smlouvě je pevná a nelze ji bez souhlasu Smluvních stran měnit. Celková kupní cena (dále jen „Kupní cena“) je přímo závislá na množství dodaného zboží a její výše se tak může lišit oproti kupní ceně dohodnuté v Kupní smlouvě, jež odpovídá množství zboží uvedenému v Potvrzení.

2. V Kupní ceně nejsou zahrnuty, není-li výslovně dohodnuto jinak, náklady vynaložené Prodávajícím na zabalení zboží, na jeho dopravu a proclení. Tyto náklady jsou dohodnuty v Kupní smlouvě odděleně, případně se na nich Smluvní strany dohodnou následně. V případě, že za účelem dodání zboží Kupujícímu bude muset Prodávající vynaložit náklady, které nemohl při uzavření Kupní smlouvy rozumně očekávat, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat Kupujícího a vstoupit s ním do jednání o způsobu jejich úhrady. Nebude-li dohodnuto jinak, je Prodávající povinen takovéto poplatky uhradit, má však současně právo, aby mu je Kupující v plné výši nahradil.

3. Kupní cena je splatná do dne splatnosti dohodnutého v Kupní smlouvě. Není-li takovéto dohody, je Kupující povinen uhradit Kupní cenu do dne splatnosti uvedeného v daňovém dokladu – faktuře, kterou vystaví Prodávající. Prodávající je povinen vystavit daňový doklad – fakturu, která obsahuje veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, a odeslat ji Kupujícímu.

4. Je-li tak dohodnuto v Kupní smlouvě, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu do termínu uvedenému v Kupní smlouvě zálohu na Kupní cenu až do výše 100 % Kupní ceny včetně DPH. Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, neobdrží-li od Kupujícího řádně a včas tuto zálohu. Do doby připsání zálohy na bankovní účet Prodávajícího není Prodávající povinen plnit své povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy.

5. Pokud má být Kupní cena placena ve splátkách, nezaplacením jedné splátky ztrácí Kupující výhodu splátek a Kupní cena se stává splatnou celá.

6. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání peněžních prostředků na bankovní účet Prodávajícího.

7. Není-li dohodnuto v Kupní smlouvě jinak, Prodávající není povinen přijmout žádné platby prostřednictvím šeků, směnek, či akreditivů.

8. Kupující není oprávněn zadržet jakoukoliv část Kupní ceny z důvodu jakýchkoliv pohledávek vůči Prodávajícímu ani jednostranně započítat jakékoliv své pohledávky (ať již pohledávky vyplývající či přímo související s Kupní smlouvou či vzniklé z jiného právního důvodu) vůči jakýmkoliv pohledávkám Prodávajícího.

9. Nezaplacení Kupní ceny ve stanoveném termínu se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy. Prodávající a Kupující se dohodli na smluvním úroku z prodlení pro případ prodlení Kupujícího se zaplacením Kupní ceny zboží ve výši 15% ročně z nezaplacené části Kupní ceny. Pro případ prodlení Kupujícího se zaplacením Kupní ceny si Prodávající a Kupující taktéž sjednávají smluvní pokutu ve výši 1,5 % z nezaplacené části Kupní ceny a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení. Dále je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu újmu na jmění i nemajetkovou újmu tímto způsobenou včetně nákladů vynaložených Prodávajícím na mimosoudní vymožení tohoto dluhu.

10. Data související s platbou našich faktur mohou být předána společnosti Bisnode Česká republika, a.s., která může tato data včetně Vašich osobních údajů dále zpracovávat za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. Jak vůči naší společnosti, tak vůči společnosti Bisnode můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracování osobních údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy

 

 

VI.

Výhrada vlastnického práva

1. Není-li v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, zůstává zboží vlastnictvím Prodávajícího až do okamžiku úplného zaplacení Kupní ceny a dále do úplného uhrazení veškerých splatných dluhů Kupujícího vůči Prodávajícímu, které existují ke dni uzavření Kupní smlouvy.

2. Do doby, než se Kupující stane vlastníkem zboží, nemá právo jej bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího zcizit, zatížit, přenechat jinému k užívání, zpracovat nebo jinak s ním disponovat.

3. V případě, že Kupující poruší povinnost dle odst. 2 tohoto článku, je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z Kupní ceny. Současně platí, že neuhrazené zboží zůstává i nadále ve vlastnictví Prodávajícího bez ohledu na spojení jeho jakékoli části s věcmi ve vlastnictví Kupujícího či třetí osoby.

4. Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o zabavení zboží v jeho vlastnictví nebo jiných omezeních či zatíženích zboží učiněných ze strany třetích osob.

5. Neuhradí-li Kupující Kupní cenu do 30 dnů po její splatnosti, je Kupující povinen umožnit Prodávajícímu přístup do prostor, ve kterých se zboží ve vlastnictví Prodávajícího nachází. Dále je Kupující povinen umožnit Prodávajícímu převzetí takového zboží a odvezení. Současně je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu náklady spojené s převzetím tohoto zboží, jeho přepravou do prostor Prodávajícího a uskladněním. Neodstoupí-li Prodávající od Kupní smlouvy dle čl. X., odst. 2, písm. a) Obchodních podmínek, je Kupující i nadále povinen uhradit Prodávajícímu Kupní cenu zboží.

 

VII.

Kvalita zboží. Nároky z vad zboží

1. Pro údaje o hmotnosti zboží je rozhodující vážení prováděné Prodávajícím. Pro údaje o mírách zboží je rozhodující měření prováděné Prodávajícím.

2. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za vady zboží, pokud byly způsobeny:

a. neodbornou úpravou či opravou nebo jakýmkoliv použitím a nakládáním se zbožím, které je v rozporu s pokyny výrobce, platnými technickými normami, odbornými poznatky a praxí v oboru;

b. vnějšími událostmi, jako je např. teplotní, chemické nebo mechanické poškození došlo-li k němu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího;

c. jeho nevhodným skladováním, manipulací či přepravou; nebo

d. nedodržením povinnosti Kupujícího dle čl. II., odst. 2 Obchodních podmínek.

3. Kupující je povinen uskutečnit prohlídku zboží za účelem zjištění případných vad co nejdříve po jeho převzetí, resp. po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, a to podle toho, co nastane dříve. V rámci této prohlídky je Kupující povinen ověřit vlastnosti dodaného zboží a jeho množství. V případě, že Kupující nepřevzal zboží v místě dodání dle čl. IV., odst. 1 Obchodních podmínek, je Kupující povinen učinit prohlídku zboží co nejdříve po dopravení zboží do místa určení. Kupující je povinen zjevné vady dodaného zboží nebo vady v jeho množství oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 15 dnů od převzetí zboží, resp. od přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, a to podle toho, co nastane dříve. Pokud takto neučiní, ztrácí Kupující práva z odpovědnosti za vady zboží. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, pokud ji Kupující neoznámí Prodávajícímu do 30 dnů od okamžiku, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit.

4. Kupující je povinen písemně reklamovat u Prodávajícího zjištěné vady zboží. V rámci reklamace je Kupující povinen

a. popsat zjištěné vady a hodnověrně doložit jejich výskyt (např. fotodokumentací); a

b. dodat Prodávajícímu doklady prokazujícími identifikaci reklamovaného zboží.

5. Kupující je povinen umožnit Prodávajícímu, aby se mohl přesvědčit o reklamovaných vadách zboží. Kupující je tak zejména povinen předat Prodávajícímu na výzvu reklamované zboží nebo jeho vzorky. Než se tak stane, není Prodávající v prodlení s vyřízením reklamace.

6. Kupující je povinen skladovat reklamované zboží odděleně až do vyřízení reklamace. Kupující je dále povinen zajistit, aby nedošlo k jakémukoliv nakládání a manipulacemi s tímto zbožím, které by mohly ztížit nebo znemožnit ověření reklamovaných vad.

7. Prodávající je povinen posoudit důvodnost reklamace co nejdříve od řádného splnění povinností Kupujícím dle čl. VII., odst. 4 Obchodních podmínek, přičemž délka lhůty k posouzení důvodnosti reklamace závisí zejména na povaze a závažnosti reklamované vady. O výsledku posouzení se Prodávající zavazuje informovat Kupujícího.

8. Pokud je reklamace důvodná, může Kupující žádat buď dodání náhradního zboží za vadné, nebo odstranění vad zboží, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Jakékoliv jiné nároky z vad zboží Kupujícímu nepřísluší.

 

VIII.

Odpovědnost za újmu

1. Odpovídá-li kterákoliv ze Smluvních stran za újmu (ať již jde o újmu na jmění v podobě škody či újmu nemajetkovou) způsobenou druhé Smluvní straně při plnění této Smlouvy či v souvislosti s ní, odpovídá pouze za skutečnou škodu, nikoli za ušlý zisk, jiné nepřímé škody či za nemajetkovou újmu. Výše náhrady takovéto škody nesmí v jednotlivém případě překročit výši kupní ceny dohodnuté v Kupní smlouvě.

2. V rozsahu zákonem přípustném Prodávající neodpovídá za újmu způsobenou porušením svých povinností, jestliže byla způsobena prodlením nebo vadným plněným jeho subdodavatelů.

 

IX.

Vyšší moc

Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující plnění povinností vyplývajících z Kupní smlouvy a vzniklých až po uzavření Kupní smlouvy, které nemohly být Smluvními stranami odvráceny. Pokud vzniknou okolnosti, které mají povahu vyšší moci a znemožní plnění smluvních povinností Prodávajícího, má Prodávající právo přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, a to bez povinnosti nahradit Kupujícímu újmu na jmění i nemajetkovou újmu způsobenou okolnostmi mající povahu vyšší moci či s ní jinak související. Pro účely tohoto článku přitom není podstatné, zda tyto okolnosti nastaly přímo u Prodávajícího, jeho dodavatele nebo subdodavatele.

 

X.

Odstoupení od Kupní smlouvy. Smluvní pokuta

1. Kupující není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy za jiných podmínek, než jaké jsou dohodnuty v odst. 3. tohoto článku. Kupující tak zejména není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy bezdůvodně. Kupní smlouvu je nicméně možno ukončit na základě společné písemné dohody Smluvních stran, a to za předpokladu, že Kupující uhradí Prodávajícímu kompenzaci ve výši požadované Prodávajícím.

2. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě prodlení Kupujícího:

a. se zaplacením Kupní ceny delším než 30 kalendářních dnů ode dne splatnosti Kupní ceny; nebo

b. s převzetím dodaného zboží po dobu delší než 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu Prodávající umožní se zbožím nakládat.

3. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy:

a. v případě prodlení Prodávajícího s dodáním zboží po dobu delší než 60 kalendářních dnů ode dne termínu dodání dohodnutého v Kupní smlouvě; nebo

b. při dodání prokazatelně vadného zboží v množstevním objemu přesahujícím 25% v jedné dodávce téhož druhu zboží.

4. Smluvní strany jsou dále oprávněny odstoupit od Kupní smlouvy a požadovat zaplacení smluvních pokut v případech uvedených jinde v Obchodních podmínkách.

5. Vznikem práva na náhradu újmy ani její náhradou není dotčeno ani redukováno právo poškozené strany na zaplacení smluvní pokuty dle těchto Obchodních podmínek.

 

XI.

Rozhodování sporů

 Všechny spory vznikající z Kupní  smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně a místně příslušným obecným soudem dle sídla Prodávajícího.

 

XII.

Závěrečná ustanovení  

1. Kupní smlouva, Obchodní podmínky a právní vztahy z nich vznikající se řídí právem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Pokud je Kupující osobou se sídlem či místem podnikání mimo území České republiky, vylučuje se dohodou Smluvních stran působnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

2. Kupující souhlasí se zařazením jeho osobních údajů, které jsou uvedeny v Kupní smlouvě, včetně osobních údajů osob za něj jednajících, do databáze Prodávajícího, jakožto jejich správce, a s jejich následným zpracováním za účelem plnění Kupní smlouvy, jakož i pro marketingové účely Prodávajícího, tj. k nabízení výrobků a služeb Prodávajícího, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., to vše na dobu do odvolání souhlasu, maximálně na dobu 15 let, s tím, že k těmto osobním údajům mohou být přiřazeny další údaje.

3. Veškeré výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány Prodávajícím ve formě databáze pomocí automatizovaných systémů. Kupující bere na vědomí, že má práva dle § 11, § 12 a§ 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv na emailové adrese Prodávajícího prodej@ocel.cz  bezplatně odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům (požádá-li Kupující o informaci o zpracování osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat), právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných údajů či jejich likvidaci apod. V případě pochybností o dodržování práv Prodávajícím se Kupující může na Prodávajícího obrátit a požádat o vysvětlení a dále požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav. Právo Kupujícího obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů tímto zůstává nedotčeno.

4. Je-li v Obchodních podmínkách stanoveno, že určité oznámení či komunikace mezi Smluvními stranami má být v písemné formě, doručuje se takováto písemnost poštou (doporučeným dopisem nebo s dodejkou) nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem, a to na doručovací adresu uvedenou v Kupní smlouvě, jinak na adresu sídla, místa podnikání či kontaktní adresu uvedenou kupř. na internetových stránkách dané Smluvní strany. Platí, že takto odeslaná písemnost se považuje za doručenou okamžikem, kdy dojde do dispozice svého adresáta.

5. Pokud by se jakékoliv ustanovení Obchodních podmínek ukázalo jako zdánlivé, neplatné či jinak právně neúčinné, není tím dotčena platnost, účinnost a závaznost ostatních ustanovení Obchodních podmínek. Smluvní strany se zavazují takovéto ustanovení Obchodních podmínek neprodleně společně nahradit ustanovením právně závazným, jehož účel a smysl co nejvíce odpovídá účelu a smyslu ustanovení zdánlivému, neplatnému či jinak právně neúčinnému.

 

XIII.

Účinnost a změna Obchodních podmínek

1. Obchodní podmínky v jejich aktuálně účinném znění jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách Prodávajícího na adrese www.ocel.cz.

2. Obchodní podmínky se vztahují se na všechny Kupní smlouvy, které byly uzavřeny po nabytí jejich účinnosti, a které na tyto Obchodní podmínky odkazují.

3. Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky zveřejněné způsobem dle odst. 1 tohoto článku kdykoliv změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu vedení obchodní činnosti. Takováto změna či doplnění však nemá vliv na práva ani povinnosti Smluvních stran z Kupních smluv uzavřených do doby účinnosti takto upravených Obchodních podmínek. Upravené znění Obchodních podmínek zveřejní Prodávající na internetových stránkách Prodávajícího na adrese www.ocel.cz. Upozornění na změnu Obchodních podmínek není podmínkou nabytí jejich účinnosti a Kupující je tak povinen seznámit se s jejich aktuálně účinným zněním nejpozději v den, kdy u Prodávajícího objedná dodávku zboží.

4. Kupující na sebe souladu s  § 1765 odst. 2 NOZ přebírá nebezpečí změny okolností. Je si tak vědom, že mu nevznikne v případě skutečností popsaných v § 1765 odst. 1 tohoto zákona právo domáhat se po Prodávajícím obnovení jednání o Smlouvě. Dále platí, že Smluvní strany tímto v souladu s § 1801 tohoto zákona vylučují aplikaci jeho ustanovení § 1799 a § 1800, jež stanoví určitá omezení smluvní volnosti v případě tzv. smluv uzavíraných adhezním způsobem.

5. Obchodní podmínky jsou účinné od 1.7.2015

V Modleticích dne 1.7.2015

Ing. Jaroslav Kůrovec, jednatel 

 


obrazek318